for Europe: noi@educab.org  |  for Asia: weareinasia@educab.org  |  for Africa: weareinafrica@educab.org  |  for America: weareinamerica@educab.org